O projekcie

O projekcie

Projekt „Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku” to przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, w dziedzinie poprawy wyników nauczania i frekwencji uczęszczania na zajęcia dydaktyczne. Poprawa tych elementów nastąpi poprzez wprowadzenie nowych metod i środków nauczania w oparciu o nowoczesne narzędzia ICT, metody aktywizujące oraz zwiększenie uważności uczniów w trakcie zajęć i lepsze panowanie nad stresem wychowanków, Duże znaczenie w efektach projektu będą miały umiejętności nauczycieli związane z zarzadzaniem emocjonalnym w trakcie zajęć i pozyskane w wyniku projektu techniki regulujace stres i wypalenie zawodowe. Z punktu widzenia doświadczenia placówki w organizowaniu edukacyjnych projektów unjnych, projekt przyniesie nową wiedzę i doświadczenie koordynatorowi projektów UE, który pozna mechanizmy i narzędzia współpracy międzynarodowej, w tym e-Twinning. W celu uzyskania powyższych celów, 10 pracowników ZSP nr 4 w latach 2019-20 odbędzie dwutygodniowe szkolenia specjalistyczne w instytucjach szkoleniowych takich krajów, jak Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Malta i Grecja. Celowy wybór pięciu różnych krajów w projekcie został dokonany w celu promowania różności kulturowej Europy, różnych języków, dorobku tych krajów i ukazania problemów z którymi te kraje sie borykają. W dobie kryzysu społeczno – politycznego Unii Europejskiej i kryzysu takich wartości, jak tolerancja, poszanowanie biedniejszych i solidarność, nabycie wrażliwości kulturowej przez społeczność szkoły, w wyniku realizacji projektu, na pewno jest celowa.
W projekcie nauczyciele i pracownik sekretariatu poszerzą swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co pomoże w ich codziennej pracy, poprzez możliwość korzystania z materiałów anglojęzycznych, rozpoczęcie kontaktów z bliźniaczymi zawodowo szkołami zza granicy, czy jak w przypadku nauczycieli przedmiotów logistycznych, w przygotowaniu do przyszłych projektów mobilności uczniów, czy ich wyjazdów na „Job shadowing” lub „Teacher’s Assignment”. W obliczu możliwości prowadzenia przedmiotów ogólnych po angielsku, nauczyciel języka angielskiego weźmie udział w szkoleniu dotyczącym CLIL, zresztą podobne szkolenie przejdzie inny nauczyciel – przedmiotów logistycznych, co znajdzie wyraz w profesjonalny sposób uczenia tych przedmiotów, wzmacniając potencjał dydaktyczny szkoły.
W projekcie 6 nauczycieli przejdzie kursy metodyczne, bądź metodyczno – językowe, a 4 kursy z „General English”. Miejscami szkoleń będą profesjonalne instytucje szkoleniowe, które udzielą pełnego wsparcia naszej kadrze, zorganizują zakwaterowanie, monitoring, konieczną pomoc i
program zajęć kulturowych, które pozwolą poznać specyfikę kraju goszczącego. Na każdym etapie projektu będzie prowadzona ewaluacja, a wyjazdy nauczycieli poprzedzi rzetelne przygotowanie językowe i kulturowe. W wyniku udziału w projekcie, kazdy uczestnik uzyska certyfikaty wystawione przez organizację partnerską po szkoleniu, dokument Europass Mobilności oraz wypełni swój Europass Paszport
Językowy, ktory będzie formą samooceny umiejętności językowej po powrocie z mobilności. Wszystkie działania z projektu będą upowszechnione, a imprezy towarzyszące projektowi ukażą nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli. Ich zdobycie znajdzie również wyraz w akcji szkoleniowej w formie warsztatów, szkoleń i webinariów przygotowanych dla pozostałych nauczycieli naszej szkoły, ale także dla pedagogów i nauczycieli innych szkół w województwie.
Projekt „Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku” wzmocni potencjał europejski naszej szkoły, ugruntowujac mocną pozycję szkoły wśród wojewódzkich szkół średnich technicznych oraz popularność wśród kandydatów do klas pierwszych. Dzięki projektowi, wzmocni się też potencjał organizacyjny szkoły, poprawi się współpraca w gronie nauczycieli i profesjonalna obsługa sekretariatu. Projekt przyniesie wiele pozytywnych zmian zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, tworząc przygotowanie do intenstyfikacji przyszłych działań na polu edukacyjnych projektów mobilności dla społeczności naszej placówki.